Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia – obliczanie zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego (PIT)
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne właścicieli

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia – obliczanie zobowiązań podatkowych
 • sporzadzanie rocznego zeznania podatkowego (PIT)
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne właścicieli

Księgi handlowe (pełna rachunkowość)

 • ewidencja księgowa operacji gospodarczych (zapisy księgowe)
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • miesięczne ustalanie bilansowego wyniku finansowego
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (opcja podstawowa:
 • bilans + rachunek zysków i strat + informacja dodatkowa do bilansu,   
 • opcja rozszerzona: bilans + rachunek zysków i strat + informacja dodatkowa do bilansu + zestawienie zmian w kapitale własnym + cashflow)
 • obliczanie zobowiązań podatkowych
 • sporzadzanie rocznego zeznania podatkowego (PIT)
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS (w tym F-01 )
 • sporządzanie sprawozdań do NBP
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne właścicieli

Kadry

 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozwiązywaniem umów o pracę
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów zlecenie lub o dzieło
 • prowadzenie akt osobowych pracowników

Płace

 • sporzadzanie list płac, w tym obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
 • zgłaszanie nowych pracowników do ZUS, wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • sporządzanie miesięcznych raportów do ZUS oraz deklaracji ZUS DRA
 • obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT-11 dla pracowników oraz zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-40 dla pracowników
Lat na rynku
0
obsługiwanych firm
0
Zadowolonych klientów
0 %